Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN BULLZEVENTS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 61146064

Artikel 1.
ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten zoals events, bedrijfsuitjes, seminars, congressen, enzovoort van Bullzeye handelend onder de naam Bullzevents. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.bullzevents.com en worden op eerste verzoek gratis toegezonden; 1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen van Bullzevents en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Bullzevents;
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Bullzevents niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Bullzevents is bevestigd;

Artikel 2.
AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Bullzevents desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2. Bullzevents stelt haar aanbiedingen samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken zoals prijsopgaven derden. Bullzevents bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen;
2.3. Een aanbieding dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Bullzevents. Wanneer de aanbieding niet is ondertekend gaat Bullzevents er vanuit dat deze verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
2.4. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Bullzevents in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

Artikel 3.
OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Bullzevents de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan het reserveren (van materialen), boekingen, opvragen van prijzen voor een event, enzovoort. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Bullzevents en deze algemene voorwaarden;
3.2. Bullzevents heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen garantieverplichting. Technische adviezen, mogelijkheden of culturele tips worden naar beste geweten gegeven;
3.3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en opdrachten zullen door Bullzevents als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten;

Artikel 4.
PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen derden zoals hotelkosten, die Bullzevents in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro's tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
4.2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is Bullzevents gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen;
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van boekingen, materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Bullzevents gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade. De wederpartij is verplicht in een dergelijk geval de reeds door Bullzevents betaalde boekingskosten te voldoen. Restricties bij gemaakte boekingen / afspraken bij derden (zoals hotelreserveringen), komen altijd voor rekening van de wederpartij die de boeking / afspraken heeft geannuleerd;

Artikel 5.
BETALING
5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
5.2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de opdracht en enkel in overleg;
5.3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en bestaat uit de kosten voor aanbetalingen / boekingen – voor zover bekend - en een gedeelte van het arbeidsloon;
5.4. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
5.5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.
5.6. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
5.7. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Bullzevents alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
5.8. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

Artikel 6.
TERMIJNEN
6.1. Termijnen waarbinnen een opdracht of werkzaamheden dienen te zijn afgerond, gelden niet als fatale termijnen en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet-tijdige nakoming is Bullzevents dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
6.2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Bullzevents de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar – na afloop van de overeengekomen leveringstermijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;
6.3. De genoemde c.q. overeengekomen termijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met een redelijke termijn wanneer: - er sprake is van vertraging in enige voor de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Bullzevents kan worden toegerekend; - wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Bullzevents tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; - wederpartij Bullzevents niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 7.
UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
7.1. Bullzevents zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Bullzevents kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;
7.2. Bullzevents is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Bullzevents;
7.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Bullzevents aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bullzevents worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bullzevents zijn verstrekt, heeft Bullzevents het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
7.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bullzevents de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

Artikel 8. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING
8.1. Bullzevents is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: - Wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; - Wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; - Faillissement van wederpartij wordt aangevraagd; - Het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd of een onderhands akkoord wordt aangeboden; - Op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd.
8.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Bullzevents passende zekerheid heeft gesteld;

Artikel 9.
AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Bullzevents is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bullzevents of leidinggevende ondergeschikten;
9.2. Bullzevents is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;
9.3. Bullzevents aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
9.4. Wederpartij dient Bullzevents altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
9.5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Bullzevents, uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
9.6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Bullzevents nimmer gehouden tot vergoeding van directe schade welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door Bullzevents gesloten verzekering;
9.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bullzevents aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Bullzevents toegerekend kunnen worden; - de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
9.8. Bullzevents is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
9.9. Bullzevents is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. Bullzevents zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bullzevents is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door Bullzevents namens wederpartij zijn ingeschakeld;
9.10. Wederpartij is gehouden Bullzevents te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van Bullzevents ten behoeve van wederpartij;
9.11. Onder derden als bedoeld in de vorige lid worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van wederpartij, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van wederpartij betrokken zijn;

Artikel 10.
RECLAMEREN
10.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden / prestatie dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden / prestatie te worden gemeld aan Bullzevents. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bullzevents in staat is adequaat te reageren. Bullzevents zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
10.2. Indien een klacht gegrond is, zal Bullzevents de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
10.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bullzevents te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
10.4. Reclame is niet mogelijk indien: - wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Bullzevents (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. - aan de uitgevoerde opdracht/dienst andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;
10.5. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
10.6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 11.
OVERMACHT
11.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Bullzevents, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Bullzevents kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Bullzevents ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
11.2. Overmacht geeft Bullzevents het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 12.
ANNULERING
12.1. Wederpartij heeft het recht totale opdracht te annuleren per aangetekend schrijven.
12.2. Bij annulering van een opdracht / event is wederpartij een percentage verschuldigd conform onderstaand schema; - 0 tot 2 weken voor aanvang van het event: 100 % - 3 tot 4 weken voor aanvang van het event: 75 % - 5 tot 7 weken voor aanvang van het event: 50 % - 8 tot 10 weken voor aanvang van het event: 25 %
12.3. De wederpartij is verplicht in alle gevallen de reeds door Bullzevents betaalde boekingskosten of andere noodzakelijk gemaakte kosten te voldoen;

Artikel 13. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
13.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Bullzevents of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
13.2. Bullzevents behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Bullzevents ter zake rechthebbende is;

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
15.1. De vestigingsplaats van Bullzevents is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Bullzevents moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bullzevents is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Bullzevents gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
15.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant;